Regulamin sklepu internetowego morzeObag?

I. Postanowienia ogólne

1. Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy za pomocą witryny www.morze.online
(zwanym dalej „Sklepem internetowym” lub „Sklepem”) jest
Monika Rekus prowadząca działalność gospodarczą pod firmą morzeObag? Monika Rekus, ul. Stolema 35/1, 80-177 Gdańsk, NIP: 9570830737 REGON: 383813350
widniejąca w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii.
2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich użytkowników oraz określa zasady rejestracji i korzystania z Konta indywidualnego, sprzedaży produktów Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz określa zasady i warunki świadczenia nieodpłatnych usług drogą elektroniczną.
3. Klient ma możliwość kontaktu ze Sklepem internetowym pod adresem email: sklep@morze.online lub poprzez chat znajdujący się na stronie głównej sklepu, który obsługiwany jest od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00 –18 :00, a także w sobotę w godzinach 10:00 – 14:00. Odpowiedzi udzielane są w wolnej chwili, w związku z czym prosimy o cierpliwość lu pod numerem tel: 791272841.
4. Administratorem danych osobowych Klientów jest Monika Rekus prowadząca działalność gospodarczą pod firmą morzeObag? Monika Rekus, ul. Stolema 35/1, 80-177 Gdańsk, NIP: 9570830737 REGON: 383813350, widniejąca w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 1 Definicje
Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, zawierająca z Usługodawcą umowę sprzedaży niezwiązaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową
(konsument w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz.U.2014, poz.827), osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U.2014.121 j.t.);
Kodeks Cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.).
Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Sklep internetowy – witryna umieszczona w sieci Internet pod adresem www.morze.online przeznaczona do prezentacji oferty Usługodawcy oraz składania zamówień;
Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.
Sprzedawca – firma morzeObag? ul. Stolema 35/1, 80-177 Gdańsk, NIP: 9570830737, REGON: 383813350 widniejąca w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii.
Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, której warunki określa w szczególności niniejszy Regulamin.
Umowa Sprzedaży jest zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, po akceptacji Zamówienia przez Sprzedawcę na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
Towar – oznacza produkt przedstawiany każdorazowo przez Sprzedawcę w ramach Sklepu internetowego, w celu jego sprzedaży.
Zamówienie – prowadzące do zawarcia umowy sprzedaży oświadczenie woli Klienta wskazujące na wybrane przez niego Towary określonego rodzaju i ilości.
Newsletter – należy przez to rozumieć biuletyn informacyjny dotyczący nowości oraz promocji w Sklepie internetowym, na subskrybowanie którego Klient wyraził zgodę poprzez podanie swojego adresu e-mail w polu „Newsletter”;

2. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej przez Usługodawcę z Klientem, a akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, jednak konieczna do zawarcia umowy sprzedaży.
3. Informacje o Towarach znajdujących się w ofercie Sklepu internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z treścią Regulaminu.
4. Nazwa, logo oraz zdjęcia Usługodawcy stanowią dobro prawnie chronione, jakiekolwiek ich wykorzystywanie bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody jest zabronione.

II. Zasady realizacji umowy sprzedaży

1. Szczegółowe warunki umowy sprzedaży określają postanowienia Regulaminu, obowiązujące przepisy prawa oraz ewentualne dodatkowe indywidualne pisemne ustalenia stron.
2. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia Klientowi możliwości zrealizowania zamówienia przez Usługodawcę.
3. Do zawarcia umowy sprzedaży niezbędne jest:
a) zapoznanie się Klienta z Regulaminem i zaakceptowanie jego treści;
b) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, otrzymywanie informacji generowanych przez system oraz informacji od Usługodawcy dotyczących realizacji Zamówienia;
c) poprawne złożenie Zamówienia;
d) zobowiązanie do zapłaty ceny i dostawy Towaru;
e) potwierdzenie Zamówienia przez Usługodawcę.

III. Składanie zamówień

1. Składając Zamówienie Klient wskazuje rodzaj i ilość Towaru, zobowiązuje się do jego odbioru oraz zapłaty ceny.
2. Zamówienia mogą być składane w Sklepie internetowym przez 24 godziny na dobę.
3. Przed przystąpieniem do realizacji Zamówienia Usługodawca potwierdza złożone Zamówienie.
4. Potwierdzenie Zamówienia jest dokonywane przez Usługodawcę drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres w terminie do 3 dni roboczych od złożenia Zamówienia.
5. W przypadku braku potwierdzenia Zamówienia zalecany jest niezwłoczny kontakt Klienta z Usługodawcą celem zapewnienia prawidłowej realizacji usługi.
6. Realizacja Zamówień i dostawa Towarów odbywa się w godzinach od 11:00-18:00 w dni robocze i może potrwać przy Zamówieniach dostarczanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej łącznie do 7 dni roboczych, a przy Zamówieniach dostarczanych za granicę łącznie do 14 dni roboczych. W przypadku zamówienia towaru, który znajduje się we włoskim magazynie, czas oczekiwania wydłuży się. Wszelkie informacje będą podane na stronie sklepu przy danym produkcie.
IV. Zasady dokonywania płatności
1. Widoczna w Sklepie internetowym cena sprzedaży Towaru nie zawiera kosztów dostawy.
2. Ostateczna cena sprzedaży zawierająca koszty dostawy wskazana jest w podsumowaniu Zamówienia przed jego ostatecznym zatwierdzeniem.
3. Widoczne w Sklepie internetowym ceny Towarów oraz koszty dostawy i inne są cenami brutto uwzględniającymi podatek od towarów i usług VAT, cła i inne opłaty w wysokości określonej właściwymi przepisami, wyrażonymi w walucie polskiej.
4. Zapłata ceny sprzedaży powinna nastąpić:
a) poprzez przelew tradycyjny na rachunek bankowy Usługodawcy podany na stronach Sklepu internetowego w terminie 24 godzin od chwili dokonania zakupu Towaru;
b) poprzez przelew za pośrednictwem operatora Przelewy24.pl lub PayPal w terminie 24 godzin od chwili dokonania zakupu Towaru;
5. Klient składając Zamówienie wybiera preferowaną przez siebie formę płatności.
6. W przypadku nie dokonania wpłaty w terminie 24 godzin od dokonania zakupu, Zamówienie zostaje anulowane.
7. Klient otrzymuje dokument sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego dołączonego do zamówienia lub faktury VAT drogą elektroniczną, jeśli składając Zamówienie zgłosił chęć otrzymania faktury VAT i podał niezbędne w tym celu dane.
V. Zasady realizacji dostawy
1. Dostawa Towarów odbywa się na adres dostawy wskazany przez Klienta w Zamówieniu.
2. Usługodawca realizuje dostawę Towarów za pośrednictwem firmy kurierskiej lub operatora pocztowego.
3. Koszty dostawy są wskazane na stronach Sklepu internetowego oraz w formularzu Zamówienia i zależą od wybranej przez Klienta formy płatności i rodzaju dostawy.
4. Dostawa Towarów odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz krajów wskazanych na stronie Sklepu internetowego.
5. Składane Zamówienia nie są realizowane w niedziele, święta, dni ustawowo wolne od pracy, a także w inne dni przyjęte w przedsiębiorstwie Usługodawcy jako wolne od pracy, o których poinformował on na stronach Sklepu internetowego przed złożeniem Zamówienia przez Klienta.

VI. Reklamacje

1. Usługodawca zobowiązuje się dostarczać Klientowi Towar wolny od wad istotnych i wad fizycznych.
2. Wadą fizyczną Towaru jest jego niezgodność z umową sprzedaży, w sytuacji gdy Towar:
a) nie ma właściwości, które Towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel oznaczony w umowie sprzedaży albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia Towaru;
b) nie ma właściwości, o których istnieniu Usługodawca zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
c) nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował przy zawarciu umowy sprzedaży, a Usługodawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
d) został Klientowi wydany w stanie niezupełnym.
3. Nie jest wadą fizyczną ubytek czy też uszkodzenie Towaru, o którym Klient został poinformowany przed dokonaniem jego zakupu. Nie podlegają reklamacji zgubione przez klienta części składowe – śrubki, nity, guziki itd. Zestawy ubrane są do zdjęć, przed użytkowaniem należy sprawdzić wszystkie ruchome części.
4. Nie stanowią o niezgodności towaru z umową różnice pomiędzy rzeczywistym wyglądem dostarczonego towaru a jego zdjęciem umieszczonym w Sklepie internetowym, jeśli są one wynikiem indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, wygląd faktury, proporcje itd.)
5. W przypadku niezgodności Towaru z umową Klient będący konsumentem może składać reklamację pisemnie, a także za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:sklep@morze.online. Klient powinien wówczas niezwłocznie odesłać Usługodawcy reklamowany Towar wraz z opisem niezgodności na adres: morzeObag? ul.  Stolema 35/1 80-177 Gdańsk. Wysyłka towaru tylko za pośrednictwem firmy kurierskiej Inpost / DPD lub Paczkomatu Inpost. Paczki wysyłane w inny sposób nie zostaną odebrane, a po upływie terminu przechowywania w oddziale zostaną zwrócone do nadawcy.
6. Reklamacja powinna być zgłoszona niezwłocznie po otrzymaniu towaru i powzięciu wiadomości o podstawie jej zgłoszenia.
7. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania i informuje Klienta o sposobie jej rozpatrzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez niego adres, chyba że Klient zastrzegł, iż decyzja co do sposobu rozpatrzenia reklamacji powinna być sporządzona na piśmie i przesłana na wskazany przez Klienta adres.
8. Brak odpowiedzi Usługodawcy co do sposobu rozpatrzenia reklamacji we wskazanym powyżej terminie stanowi o jej pozytywnym rozpatrzeniu.
9. W przypadku realizacji zasadnej reklamacji koszty związane z wysłaniem Usługodawcy Towaru, a następnie z wysłaniem Klientowi nowego Towaru bądź usunięcia niezgodności ponosi Usługodawca.

VII. Prawo odstąpienia od umowy

1. Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej w Sklepie internetowym na zasadach wskazanych poniżej.
2. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, wypełniając formularz odstąpienia od umowy znajdującego się na stronie w terminie 14 dni od dnia dostawy Towaru.
3. W razie skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą. Klient zobowiązany jest wówczas do zwrotu zakupionego Towaru (nowego, bez śladów użytkowania, w kartonie), niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru. Konieczne jest dołączenie do odsyłanego Towaru dowodu zakupu (paragon lub faktura VAT).
Zamówienie powinno zostać odesłane niezwłocznie za pośrednictwem firmy kurierskiej Inpost / DPD lub Paczkomatu Inpost. Paczki wysyłane w inny sposób nie zostaną odebrane, a po upływie terminu przechowywania w oddziale zostaną zwrócone do nadawcy. Co za tym idzie zwrot nie zostanie przyjęty, jak również Klient zostanie obciążony kosztami przesyłki zwrotnej. Zwroty odsyłane Pocztą Polską również nie zostaną przyjęte. Sklep może zamówić do Klienta usługę odbioru paczki przez kuriera lub wygenerować etykietę do paczkomatu, Klient w tym wypadku zobowiązany jest do wydruku listu przewozowego.

Adres do zwrotu:

morzeObag?

ul. Stolema 35/1

80-177 Gdańsk

skleo@morze.online

Tel. 791272841

4. W terminie 7 dni od dnia odstąpienia przez Klienta od umowy sprzedaży Usługodawca zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności na kartę podarunkową, którą można wykorzystać w sklepie przez rok od daty wystawienia. Koszty dostawy produktu w przypadku zwrotu zamówienia zostaną pokryte jednostronnie (klient pokrywa kosz przesyłki w jedną stronę) i również zwrócone na kartę podarunkową wraz z pozostałą kwotą zwrotu.
5. Jeśli zwrócony towar będzie nosił jakiekolwiek ślady użytkowania, zostanie zwrócony w innym stanie niż wysłany przez sklep, zwrot będzie unieważniony, a towar ponownie odesłany do Klienta. W takim przypadku Klient pokrywa koszty obu wysyłek.
6. Klient będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez zwrócenie się do wyspecjalizowanych instytucji (np. do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego, stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej). Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl.
7. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży przez Klienta będącego konsumentem stanowi załącznik do Regulaminu.

VIII. Warunki techniczne korzystania z usługi

1. W celu poprawnego korzystania ze Sklepu internetowego Klient powinien posiadać: połączenie z siecią Internet, urządzenia pozwalające na korzystanie z zasobów sieci Internet (komputer, tablet etc.), podstawowy system operacyjny oraz z przeglądarkę (np. Firefox, Internet Explorer) umożliwiającą wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę www oraz obsługującą język oprogramowania JavaScript, z włączoną opcją akceptowania plików cookies, aktywne konto poczty elektronicznej, oprogramowanie Adobe Acrobat Reader umożliwiające odczytywanie plików pdf, numer telefonu komórkowego.
2. Usługodawca informuje, iż korzystanie z usługi może się wiązać z narażeniem na wprowadzenie do komputera wirusów komputerowych, tzw. koni trojańskich oraz spamu. W celu zapobieżenia takiemu niebezpieczeństwu zaleca ostrożne podejście do programów pochodzących z nieznanych źródeł, poczty elektronicznej otrzymanej od nieznanego nadawcy oraz zainstalowanie odpowiedniego oprogramowania chroniącego komputer przed wirusami i końmi trojańskimi.

IX. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 26.11.2019
2. Usługodawca może dokonać zmiany postanowień Regulaminu w każdym czasie, a zmiana taka będzie dostępna na stronie Sklepu internetowego. Zmiany Regulaminu będą obowiązywać w terminie 7 dni od dnia ich umieszczenia na stronie Sklepu internetowego.
3. Klient zostanie powiadomiony o zmianie Regulaminu przy pierwszym logowaniu na stronie Sklepu internetowego po zmianie Regulaminu oraz o możliwości zaakceptowania lub odmowy zaakceptowania zmienionego Regulaminu. Odmowa zaakceptowania zmienionego Regulaminu będzie się wiązała z usunięciem konta Klienta.
4. Zmiana Regulaminu nie będzie naruszać praw nabytych Klienta wynikających z zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany (strony wiąże Regulamin obowiązujący w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.)
5. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie Sklepu internetowego.
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poza.827).
7. Spory związane ze świadczeniem usług za pośrednictwem Sklepu internetowego rozstrzygać będzie sąd powszechny według właściwości ogólnej.